Stichting

Historie

De spiritualistische stichting 'Dienende Liefde' is in de Tweede Wereldoorlog opgericht en sinds de vijftiger jaren gevestigd aan de Voorstraat 51, te Delft. Door het woonpand te betreden komt u in onze prachtige grote stille ontmoetingsruimte.

Op 17 mei 1941 heeft de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend te Delft, de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' opgericht. In de oorlogsjaren konden mensen bij Dienende Liefde hun geloof belijden en hulp en steun vinden, waaraan toen grote behoefte was. In mei 1953 heeft de heer Van den Engel het herenhuis met erachter gelegen grote werkplaats, kantoor met bibliotheek, erf en binnenplaats met poort aan de Voorstraat 51 aangekocht. In juli 1953 is het genoemde in eigendom overgegaan naar de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' om daar kerkdiensten, lezingen en cursussen te houden en healings te geven.

In het monumentale herenhuis werd een zaaltje gebruikt voor de zondagdiensten en er was ook een bibliotheek aanwezig, waar men boeken kon lenen. Als mensen pijnen of problemen hadden, konden zij bij de heer Van den Engel terecht om te worden gemagnetiseerd of om hun hart uit te storten en hulp te zoeken. Naastenliefde, hulp aan zieken en het uitdragen van de christelijke waarden met een spirituele grondslag, waren zijn doel.

In 1966 werd achter het herenhuis een kerk gebouwd, welke in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. In 1966 overleed de heer Van den Engel en werd de heer Jacob Poot, ook magnetiseur, gevraagd het voorgangerschap en voorzitterschap over te nemen. De laatste decennia is de heer Wim van Spronsen de voorzitter van Dienende Liefde geweest en sinds 2013 is de heer André van der Helm de voorganger en voorzitter van de stichting.

Inmiddels zijn de kerkdiensten vervangen door zondagsvieringen en hebben de diensten meer een levensbeschouwend karakter die voortkomen vanuit inspiratie met de geest en/of de aardse stof zoals we in het spiritualisme gewend zijn. Iedere zondag komen we samen in het gebouw met gelijkgestemden in een viering waar inspiratie, zang, muziek en delen ons aanzetten tot verdieping van onze ziel. Daarnaast vinden er openbare avonden plaats waar we uitvoering geven van het mediumschap (het werken vanuit intuïtie en in samenwerking met de geestenwereld). In het monumentale woonpand is een kamer waar de healing plaatsvindt en dient de voorkamer nu als bibliotheek.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan een keer langs op zondag of op één van de openbare avonden.

Levensovertuiging

In het spiritualisme erkennen we dat het een geloof, een filosofie en een wetenschap in zich heeft en dat we vanuit dit oogpunt dienen en bereidwillig zijn om ons te wijden aan mens, dier en natuur. Dit doen wij vanuit vrije wil, waarmee we ook een plek willen bieden waar je jezelf kunt zijn. Daarnaast geloven we dat we in verbinding zijn met de ongeziene oftewel de spirituele wereld, onze ziel leeft voort na overlijden en heeft het vermogen om te communiceren en ons te (blijven) inspireren vanuit die wereld. Deze communicatie kan gegeven worden door een medium en heeft altijd als doel om ons mensen te inspireren, te raken en healing te geven die de ontvanger op dat moment nodig heeft. Deze communicatie en healing vinden plaats in onze zondagsdiensten. Binnen het spiritualisme hebben we geen handboek waar we ons door laten leiden, maar gaan we uit van de 7 principes die ons door de geest zijn aangereikt. Deze principes zijn open voor interpretatie en geven ons handvatten om het leven aan te gaan.

1ste Principe: Accepteren van een goddelijke kracht De basis van het spiritualisme is de acceptatie van een goddelijke kracht. Deze kracht heeft alles wat er is gecreëerd en houdt dat in stand. De goddelijke kracht zit in alles en iedereen.

2de Principe: Broederschap tussen alle mensen De broederschap tussen mensen uit zich vanuit de goedheid van je hart, onvoorwaardelijk geven, ongeacht ras, kleur of gezindheid, en daarnaast te mogen ontvangen van hetgeen je gegeven wordt. We zijn er voor elkaar.

3de Principe: Communicatie met de geestenwereld en zijn gehele gemeenschap Communicatie met de geestenwereld vormt een natuurlijk en essentieel onderdeel van ons bestaan. Daarmee erkennen we dat de ziel voortbestaat en wij daarmee contact kunnen maken. Deze communicatie tussen mensen in de geestenwereld en de kracht en intelligentie van de geestenwereld, kan via onszelf of via een medium. De gehele gemeenschap vanuit de geestenwereld zorgt voor verdieping van wijsheid bij onszelf, onze leefomgeving en de gehele wereld.

4de Principe: Het eeuwige voortbestaan van de menselijke ziel Onze geest maakt deel uit van de creërende universele kracht en is daardoor oneindig. Deze energie kan niet worden gestopt. Na onze dood laten we ons lichaam hier achter op aarde. Onze ziel leeft voort in een andere dimensie die we de geestenwereld noemen.

5de Principe: Persoonlijke verantwoordelijkheid De mens heeft een enorm potentieel aan mogelijkheden. Wij zijn toegerust om gedurende ons leven keuzes te maken waarvan we vinden dat ze bij ons passen. Welke keuzes wij maken is onze eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan of mag die vrijheid aan banden leggen. Ook kan niemand anders dan wijzelf, verantwoordelijk zijn voor de keuzes en de daarbij behorende gevolgen.

6de Principe: Vergoeding en vergelding voor al onze positieve en negatieve acties Dit principe is gebaseerd op oorzaak en gevolg, zowel hier op aarde als in de geestenwereld. We blijven zelf verantwoordelijk voor onze keuzes, onze acties. Er wordt geen oordeel geveld, de keuzes, onze acties bepalen het gevolg.

7de Principe: Eeuwigdurende ontwikkeling voor iedere menselijke ziel Met onze groei en ontwikkeling kunnen we nu of op ieder willekeurig moment beginnen. Alles wat we doen, iedere intentie om te veranderen om de groei van onze ziel te bevorderen, creëert een positieve reactie. De liefde van God is in en om ons heen en stimuleert op ieder moment een beweging en daarmee een ontwikkeling.

Organisatie

'Dienende Liefde' is door de stichter Coen van den Engel gegoten in de juridische vorm van een stichting. We zijn in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41146809. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 7 leden en wordt bijgestaan door vrijwilligers. Allen wensen zich in te zetten voor onze spirituele ontmoetingsruimte voor geestverwanten in de stad Delft. Een plek voor het ontwikkelen van onze geest en het delen van elkaars ervaringen op haar/zijn levenspad.