Stichting

Onze stichting 'Spiritualistische Kerkgemeenschap Dienende Liefde' is in de Tweede Wereldoorlog op 17 mei 1941 opgericht en sinds de vijftiger jaren gevestigd aan de Voorstraat 51 te Delft. Door het woonpand te betreden kunt u ons kerkje bereiken, dat in 1966 door onze kerkgemeenschap is gebouwd.

Op zondagmorgen om 10:30 uur houden wij onze zondagdiensten waarin het vragen voor verlichting voor hen die het nodig hebben, wordt er gezongen uit ons liedboek en wordt er geïnspireerd gesproken vanuit de geest en vanuit het hedendaagse. Onze diensten zijn van oudsher gebaseerd op Christelijke waarden, waarna we de beweging maken vanuit het spiritualistische naar de meer filosofische kant van het leven en wat we daarbij aangereikt krijgen. We staan open voor andere overtuigingen dit geeft ons inzichten die ons ook wederom kunnen verrijken.

Ons uitgangspunt is ontwikkeling van onze geest en ons geloof. Hierbij spelen normen als respect voor ieder uniek mens, de natuur, mededogen en universele liefde een grote rol. Bij die universele liefde is onze leermeester Jezus Christus, een groot voorbeeld. De Christelijke waarden worden door ons gekoesterd. Samenwerken met de medemens, de geest en andere geloofsovertuigingen, wordt gewaardeerd. Wekelijks zijn er verschillende sprekers die onze dienst voor gaan. Wij willen een open geest houden voor al het geestelijke dat ons wordt aangereikt. Wij trachten de geestelijke lessen te verinnerlijken, na te leven en houden onze levensovertuiging hierbij als leidraad. Wij hopen een geestelijke bron te zijn voor een ieder, die over zijn/haar geestelijk leven met anderen van gedachten wil wisselen. Hiervoor organiseren wij ook openbare demonstratieavonden en willen we een spirituele ontmoetingsplaats zijn in de stad Delft.

Levensovertuiging

Wij zijn overtuigd van de grote geest van liefde en waarheid, bron van alle licht en leven. Die het al bezielt en door wie wij, mens en geest, leven zijn.

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood, in welk leven wij aankomen zoals wij zijn, met al onze deugden en al onze gebreken; waar wij ontvangen worden door onze geliefden en door dienende zielen, die daartoe geroepen zijn; waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden: waar wij na vallen en opstaan, door loutering en lijden, opgevoerd worden tot het licht. Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die de mensen, vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden, tot hulp der zwakken, tot troost van de lijdende en tot steun van degenen, die voor de waarheid strijden; onder wier leiding wij onze kracht geven tot voorlichting aan iedere ziel, die door aardse beslommeringen en onwetendheid zoekende kan zijn.

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende liefdesmacht, die aanwezig is voor iedereen en verlichting kan brengen aan een ieder, zelfs aan de diepst gevallen ziel; een liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste duisternis en niet rust, totdat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht.

Organisatie

De organisatie-eenheid de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' is door de stichter Coen van den Engel gegoten in de juridische vorm van een stichting. Wij zijn geen vereniging. We zijn in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41146809. Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 leden en wordt bijgestaan door ondersteunende leden en vrijwilligers. Allen wensen zich in te zetten voor een spirituele ontmoetingsplaats voor geestverwanten in de stad Delft. Een plek voor het ontwikkelen van onze geest en het delen van elkaars ervaringen op haar/ zijn levenspad.

Op 17 mei 1941 heeft de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend te Delft, de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' opgericht. In de oorlogsjaren konden mensen bij Dienende Liefde hun geloof belijden en hulp en steun vinden, waaraan toen grote behoefte was.

In mei 1953 heeft de heer Van den Engel het herenhuis met erachter gelegen grote werkplaats, kantoor met bibliotheek, erf en binnenplaats met poort aan de Voorstraat 51 aangekocht. In juli 1953 is het genoemde in eigendom overgegaan naar de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' om daar kerkdiensten, lezingen en cursussen te houden en healings te geven.

In het monumentale herenhuis werd een zaaltje gebruikt voor de zondagdiensten en er was ook een bibliotheek aanwezig, waar men boeken kon lenen. Als mensen pijnen of problemen hadden, konden zij bij de heer Van den Engel terecht om te worden gemagnetiseerd of om hun hart uit te storten en hulp te zoeken. Naastenliefde, hulp aan zieken en het uitdragen van de Christelijke waarden met een spirituele grondslag, waren zijn doel. In 1966 werd achter het herenhuis een kerk gebouwd, welke in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. Omstreeks 1970 overleed de heer Van den Engel en werd de heer J. Poot, ook magnetiseur, gevraagd het voorgangerschap en voorzitterschap over te nemen. De laatste decennia is de heer W.C. van Spronsen de voorzitter van Dienende Liefde, sinds 2013 is de heer André van der Helm de voorganger (telefoon 06 - 47 56 63 60).

De zondagsdiensten worden nog steeds in het gebouw achter de Voorstraat 51 gehouden en ook worden daar openbare avonden verzorgd. Hiervoor kunt u agenda/ activiteiten raadplegen.