doelstelling

Onze stichting 'Spiritualistische Kerkgemeenschap Dienende Liefde' is in de Tweede Wereldoorlog op 17 mei 1941 opgericht en sinds de vijftiger jaren gevestigd aan de Voorstraat 51 te Delft. Door de naastgelegen poort kunt u ons kerkje bereiken, dat in 1966 door onze kerkgemeenschap is gebouwd.

 

Op zondagmorgen om 10:30 uur houden wij onze zondagdiensten met gebed, ziekendienst, woord, gezang en het geven van healing. Onze diensten zijn gebaseerd op de Christelijke waarden, maar wij staan ook open voor andere overtuigingen, om onze inzichten zo breed mogelijk te houden.

 

Ons uitgangspunt is ontwikkeling van onze geest en ons geloof. Hierbij spelen normen als respect voor ieder uniek mens, de natuur, mededogen en universele liefde een grote rol. Bij die universele liefde is onze leermeester Jezus Christus, ons grote voorbeeld. De Christelijke waarden worden door ons gekoesterd en uitgedragen. Samenwerken met de medemens en ook andere geloofsovertuigingen, wordt door ons zeer gewaardeerd.

 

de tafel
de tafel
Wekelijks nodigen wij verschillende sprekers uit om onze dienst voor te gaan. Wij willen een open geest houden voor al het geestelijke dat ons wordt aangereikt. Wij trachten de geestelijke lessen te verinnerlijken, na te leven en houden onze levensovertuiging hierbij als leidraad. Wij hopen een geestelijke bron te zijn voor een ieder, die over zijn/haar geestelijk leven met anderen van gedachten wil wisselen. Hiervoor organiseren wij ook openbare demonstratieavonden en ontwikkelingscursussen en willen zo een spirituele ontmoetingsplaats zijn in de stad Delft.

 

levensovertuiging

Wij zijn overtuigd van de grote geest van liefde en waarheid, bron van alle licht en leven. Die het al bezielt en door wie wij, mens en geest, leven zijn.

 

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood, in welk leven wij aankomen zoals wij zijn, met al onze deugden en al onze gebreken; waar wij ontvangen worden door onze geliefden en door dienende geesten, die daartoe geroepen zijn; waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden: waar wij na vallen en opstaan, door loutering en lijden, opgevoerd worden tot het licht. Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die der mensen, vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden, tot bestrijding van alle boze macht, tot hulp der zwakken, tot troost van de lijdende en tot steun van degenen, die voor de waarheid strijden; onder wier leiding wij onze kracht geven tot voorlichting aan ongelukkige en dolende zielen, die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en duisternis zijn.

 

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende liefdesmacht, die redding brengt aan alle geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel; een liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste duisternis en niet rust, totdat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht.

 

organisatie
De organisatie-eenheid de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' is door de stichter Coen van den Engel gegoten in de juridische vorm van een stichting. Wij zijn geen vereniging. We zijn in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41146809. Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 leden en wordt bijgestaan door ondersteunende leden. Allen wensen zich in te zetten voor een spirituele ontmoetingsplaats voor geestverwanten in de stad Delft. Een plek voor het ontwikkelen van onze geest en het delen van elkaars ervaringen op haar/ zijn levenspad.